Endovascular Treatment of Cavernous Sinus Dural Arteriovenous Fistula via Radial Artery and Median Cubital Vein
Wen Nian Tan, Arvin Rajadurai, Dhayal Balakrishnan
Neurointervention. 2021;16(2):194-198.   Published online 2021 Jun 10     DOI: https://doi.org/10.5469/neuroint.2021.00157
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dural Arteriovenous Fistula Treated with Transvenous Embolization via the Upper Limb Cutaneous Vein
Toshinari Meguro, Yuma Tada, Miki Taniguchi, Shuji Hamauchi, Toru Fukuhara, Yasuyuki Miyoshi, Sigeki Ono
Journal of Neuroendovascular Therapy.2024;[Epub]     CrossRef
Arm-only combined transarterial and transvenous access for neurointerventional procedures: a double-center retrospective study
Deyuan Zhu, Chuanchuan Wang, Peipei Ma, Dayong Qi, Wei Cao, Suya Li, Meng Du, Juanling He, Shifei Ye, Tonghui Song, Rongguo Hu, Peng Li, Tianheng Zheng, Jianmin Liu, Yibin Fang
The British Journal of Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical features, treatment, and outcomes of cavernous sinus dural arteriovenous fistulas: a cohort study of 141 patients
Zihao Song, Yongjie Ma, Xin Su, Yuxiang Fan, Hongqi Zhang, Ming Ye, Peng Zhang
Acta Neurologica Belgica.2023;[Epub]     CrossRef